Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

xembaigiai img - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Bài 1: Tính:

9 + 1 =          8 + 2 =               7 + 3 =               6 + 4 =                       5 + 5 =

1 + 9 =          2 + 8 =               3 + 7 =               4 + 6 =                       10 + 0 =

Bài 2: Tính:

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 10 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10         giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 10 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10       giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 10 2 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10       giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 10 3 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10       giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 10 4 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10         giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 10 5 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10 

a.                  b.                   c.                    d.                   e.                   f.

Bài 3: Số?

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 10 6 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10     

Bài 4: Tính:

5  + 3 + 2 =               4 + 4 + 1 =                  6 + 3 – 5 =                    5 + 2 – 6 =

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

giai toan lop 1 bai luyen tap phep cong trong pham vi 10 7 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Bài giải:

Bài 1:

9 + 1 = 10       8 + 2 = 10            7 + 3 = 10               6 + 4 = 10          5 + 5 = 10

1 + 9 = 10       2 + 8 = 10            3 + 7 = 10               4 + 6 = 10         10 + 0 = 10

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Lớn hơn. Dấu lớn hơn

Bài 2:

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 10.

c. Kết quả bằng 10.

d. Kết quả bằng 10.

e. Kết quả bằng 8.

f. Kết quả bằng 10.

Bài 3:

3 + 7 = 10

6 + 4 = 10

0 + 10 = 10 

1 + 9 = 10

10 + 0 = 10

8 + 2 = 10

0 + 10 = 10 

5 + 5 = 10 

Bài 4: 

5  + 3 + 2 = 10               4 + 4 + 1 = 9                  6 + 3 – 5 = 4                

5 + 2 – 6 = 1

Bài 5: Phép tính là: 7  + 3 = 10.